Algemene Verkoopsvoorwaarden Villa Emma

Reservering :
De reservering heeft plaats nadat Villa Emma ( Georges Billemont) de aanvraag tot reservering goedgekeurd heeft en nadat op haar bankrekening een voorschot ontvangen is ten bedrage van min. 25% van de geplande verblijfskosten.
De reservering houdt in dat de cliënt de voorliggende algemene voorwaarden aanvaardt en onderschrijft en de cliënt verklaart uitdrukkelijk dat hij er vooraf kennis van heeft
genomen. Elke reservering gebeurt op naam en kan in geen enkel geval overgedragen worden of onderverhuurd. De personen die bij de reservering vermeld zijn kunnen niet vervangen worden en hun aantal kan niet wijzigen bij aankomst of in de loop van het verblijf. Bij aankomst zal een fotokopie gevraagd worden van het paspoort of van de identiteitskaart of wordt gevraagd de gastenfiche in te vullen.

De duur van het verblijf :
De cliënt kan zich onder geen enkele omstandigheid beroepen op enig recht tot bezetting van het gastenverblijf buiten de gereserveerde duur van het verblijf.

Aankomst en vertrek :
De cliënt moet zich op de vastgestelde dag tussen 17 h en 19 h aanbieden. In geval van laattijdige of uitgestelde aankomst moet de cliënt de eigenaar vooraf verwittigen. Indien dit niet gebeurd is behoudt de eigenaar zich het recht voor om na 19 h -na verloop van het overeengekomen uiterste uur van aankomst- vrij te beschikken over de kamer, zonder enige aanspraakmogelijkheid op terugbetaling. Op de dag van het vertrek verlaat de cliënt het verblijf voor 11 h. Er wordt geen enkele prijsvermindering toegestaan, noch bij laattijdige aankomst noch bij voortijdig vertrek.

Reglement van orde :
De gast dient het rustig karakter van het gastenverblijf te eerbiedigen en dit te gebruiken overeenkomstig de bestemming ervan. Hij zal niets doen dat de rust en de privacy van de andere gasten of van de bewoners kan verstoren.
De cliënt ontvangt de kamers, met meubilering en stoffering in een onberispelijke staat en verbindt er zich toe om deze in dezelfde staat terug te bezorgen en om niet te roken binnen de muren van het gastenverblijf. Het gebruik van kaarsen/open vlammen is niet toegelaten.
De gast verbindt er zich toe om zonder de toelating van de gastfamilie geen foto’s te nemen binnenshuis. In geen geval mogen eventuele op het domein, zowel binnen als buiten, genomen foto’s gebruikt worden voor publieke- of voor handelsdoeleinden of verspreid worden op het internet.
De gast dient de privatieve ruimtes van zowel de woning als van het domein strikt te eerbiedigen. Het is de gast niet toegestaan om andere personen toegang te verlenen of uit te nodigen op het domein. Daartoe is vooraf het uitdrukkelijk akkoord van de eigenaar vereist. In het geval een gast het reglement van orde niet eerbiedigt wordt elke overtreder tot orde aangemaand en de eigenaar behoudt zich het recht voor om de overtreder de verdere toegang tot het gastenverblijf te ontzeggen, zonder dat de gast in zo’n geval jegens Villa Emma aanspraak kan maken op enige terugbetaling of schadeloosstelling.
Aansprakelijkheid:
Villa Emma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige diefstal, schade, of verlies betreffende zaken die de cliënten toebehoren, tenzij in geval van kennelijke onzorgvuldigheid van harentwege. Elke beschadiging aan goederen van de eigenaar dient onmiddellijk gemeld te worden aan de eigenaar. Het volledig herstel en alle bijkomende kosten, hier inbegrepen de gerechtskosten die door de beschadiging zouden teweeggebracht worden zijn ten laste van de cliënt. In geval van beschadiging of diefstal behoudt de eigenaar zich het recht voor om een gerechtelijke vervolging in te stellen.

Gebruik van het netwerk:

Het gebruik van internet door de cliënt gebeurt integraal onder zijn verantwoordelijkheid. De cliënt dient zich te onthouden van elk onwettig, bedrieglijk, foutief of overdreven gebruik van die dienst en zal de onder zijn toezicht zijnde minderjarige kinderen waarschuwen omtrent de gevaren van het internet. De gebruiker zal aansprakelijk gesteld worden voor elk rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel veroorzaakt door het gebruik van de internet voorziening.

Villa Emma is ontlast van elke aansprakelijkheid in het geval het netwerk niet bruikbaar is en behoudt zich het recht voor om de toegang tot het netwerk op elk tijdstip te onderbreken, dit zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enige vergoeding.
Dieren :

In het belang van de hygiëne en de rust van de gasten wordt geen enkel huisdier toegelaten in de gastenwoning. Indien de klant deze voorwaarde niet eerbiedigt kan de eigenaar hem de toegang weigeren en de overeenkomst verbreken ten laste van de klant, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige terugbetaling.

Betalingswijze:
De reservering dient bekrachtigd door de betaling op de bankrekening van de Villa Emma van een voorschot van 50% van de prijs binnen 8 dagen na de aanvraag van de reservatie. Bij niet betaling binnen de gestelde periode vervalt de reservatie.
Bij betaling per bankoverschrijving zijn de kosten en de belastingen ten laste van de opdrachtgever, behalve voor de IBAN-overschrijvingen binnen het kader van de Europese gemeenschap.
Het resterend bedrag wordt geïnd bij aankomst. De betaling van de consumpties gebeurt bij vertrek. De factuur voor het totale verblijf wordt aan de cliënt overhandigd bij zijn vertrek. Cheques en bankkaarten worden niet aanvaard.

Annulering :

Annulering door de klant: elke annulering moet kenbaar gemaakt worden per mail gezonden aan Villa Emma. Indien de annulering gemaakt wordt na twee weken voor het geplande verblijf, blijft het voorschot van 50 % van de totale prijs verworven door de eigenaar. Annulering door de eigenaar : in geval de eigenaar uw verblijf zou moeten annuleren worden aan de cliënt alle gestorte sommen terugbetaald door overschrijving op het nummer van de IBAN bankrekening dat de klant hem opgeeft. De cliënt zal geen enkele andere vorm van schadeloosstelling kunnen eisen.

Bevoegde rechtbank en keuze van het toepasselijk recht :
In alle gevallen bieden wij de mogelijkheid om de geschillen op minnelijke wijze te regelen. Indien geen minnelijke regeling bereikt wordt dient ieder geschil ontstaan als gevolg of in samenhang met deze reservering uitsluitend berecht door de bevoegde rechtbanken te GENT en met toepassing van de Belgische wetgeving.

Billemont Georges Waterdreef 13 B-9040 Gent
00 32 (0)9 2592195